כרטסת לפי דרכים ומספרי אבני מיל: ירושלים

Jerusalem map

כביש ירושלים - שכם

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית ." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Alt A., "Das Institut in den Jahren  1929 und 1930", Palastinajahrbuch 27 1931: 5-50.
Germer-Durand J., "Epigaphie Palestinuenne," Echos d'Orient  4 1900/1: 199-201.
Macalister R.A.F., Palestine Exploration Fund Quarterly Statement 1909: 261-262.
Thomsen P., "Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina," Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40  1917: 1-103.

תחנות  אבני מיל על כביש ירושלים – שכם   

מרחק במילים מירושלים

מספר IMC

הפנייה ביבליוגראפית

3

68 - 69

תומסון 1917: אבן  263 1- 2

4

67

תומסון 1917:   אבן 262

5

66

תומסון 1917: 261 אבן

6

252

מקליסטר 1909: 261- 262

7

5

ז'רמן-דוראן 1900/1: 201

9

6 - 7

אלט 1931: 24 – 25

10

8

כרטסת  IMC מידע מד. ליוינגסטון

13

73

תומסון 1917:  אבן 267

18

65

תומסון 1917: אבן 260

25

64

תומסון 1917:  אבן 259

28

9

ז'רמן-דוראן 1900/1: 201

?

427- 428

כרטסת IMC  מידע משמעון דר

למיטב ידיעתי אין כיום אבני מיל באתרם מכביש זה ומקומם הנוכחי של מרבית אבני המיל שתועדו בראשית המאה העשרים איננו ידוע

ירושלים – יריחו

אילן צ. תשמ"ב "אבני מיל נוספות בדרך הרומית ירושלים-יריחו," טבע וארץ כד/2: 82.
בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית ." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218
ניר א.  תשמ"ב: "הדרך הרומית מהר הזיתים למעלה אדומים"  טבע וארץ כד/1: 32 – 35

Beauvery R. 1957. 'La route romaine de Jerusalem a Jerico',  Revue Biblique 64: 72-101. 
Thomsen P., "Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina," Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40  1917: 1-103.
Wilkinson J. 1975. 'The way from Jerusalem to Jericho', The Biblical Archaeologist 38: 10-24.

תחנות אבני מיל  על כביש ירושלים – יריחו

 

מרחק במילים מירושלים

מספר IMC

הפנייה ביבליוגראפית

1

88

תומסון 1917: אבן 277

3

89 - 93

תומסון 1917: אבן 278: 1- 5

7

588- 600

אילן תשמ"ב

14

457 - 459

כרטסת IMC

האבנים מהמיל השלישי נמצאים עדיין באתרם, מקום האבנים מהמיל ה-7 איננו ידוע ואת האבנים מהמיל ה-14 שישראל רול זיהה בשטח לא הצלחנו לאתר.

ירושלים – חברון

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Thomsen P., "Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina," Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40  1917: 1-103.

תחנות אבני מיל על דרך ירושלים חברון

מרחק במילים מירושלים

מספר IMC

הפנייה ביבליוגראפית

4

129

תומסון 1917: אבן  295

6

130

תומסון 1917:  אבן 296

10

131 - 140

תומסון 1917: אבן 297: 1-10

11

141

תומסון 1917: אבן 298

12

142 - 144

תומסון 1917: אבן 299: 1-3

18

145

תומסון 1917: אבן 300

19

146

תומסון 1917: אבן 301

 

 

 

?

147

תומסון 1917: אבן 302

?

148

תומסון 1917: 303

?

149

תומסון 1917: 304

אבן אחת מהמיל ה-12 וכן אבן מהמיל מה-11 נמצאות על מסלול המטיילים "דרך האבות" בין אלון שבות לנווה דניאל שבגוש עציון. מיקומם של מרבית האבנים האחרות אינו ידוע.

ירושלים – בית גוברין

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית ." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.
לנדאו י., "אבני המיל שליד גבעת ישעהו," ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה כח תשכ"ד:  232 – 235.
צפריר י., ארץ ישראל מחורבן בית-שני ועד הכיבוש המוסלמי – הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, ירושלים תשמ"ה.
רול י. ודגן י. , "מערך הכבישים הרומיים סביב בית גוברין," בתוך ד' אורמן וא' שטרן (עורכים), אדם וסביבה בדרום השפלה, באר שבע 1988: 175 – 176.

Alt A., "Das Institut in Jahre 1926," Palastinajahrbuch 23 1927: 9-29.
Dagan Y., The Ramat Bet Shemesh Regional Project: Landscapes of Settlement: From the Paleolithic to the Ottoman Periods IAA Reports 47, 2011.
Thomsen P., "Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Arabia, und Palastina," Zeitchrift des Deutschen Palastina-Vereins 40  1917: 1-103.

תחנות אבני מיל על כביש ירושלים – בית גוברין   

מרחק במילים מירושלים

מספר IMC

הפנייה ביבליוגראפית

4

95

תומסון 1917: אבן 280

5

96

תומסון 1917:  אבן 281

8

97

תומסון 1917:  אבן 282

9

4

אלט 1927: 10 - 12

11

98

תומסון 1917: אבן 283

12

99

תומסון 1917:  אבן 284

13

100

תומסון 1917:  אבן 285

14

101

תומסון 1917:  אבן 286

18

376

606- 614

אלט 1929: 24 – 26

צפריר תשמ"ה: 53, כרטסת IMC

19

102

תומסון 1917:  אבן 287

דגן 2011: 272

20

103

תומסון 1917: אבן 288

דגן 2011: 272

21

604

דגן 2011: 272

23

104

תומסון 1917:  אבן 289

24

234 - 238

לנדאו תשכ"ד

26

105 – 111

425

תומסון 1917: אבן 290: 1- 7

כרטסת IMC

27

368 - 371

כרטסת IMC

29

605

דגן 2011: 272

אבני המיל ה-24  נמצאות סמוך לגבעת ישעיהו.

ירושלים – לוד  דרך קרית יערים ואמאוס

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית ." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Fischer M., "An Inscribed Roman Milestone", in M. Fischer , Horvat Mesad: a way-station on the Jaffa-Jerusalem road, Tel Aviv 2012: 54-55.
Fischer M., Isaac B. and Roll I., Roman Roads in Judea II – The Jaffa Jerusalem Roads, BAR International Series 628, Oxford 1996.

רול י., "אבן רומית חדשה מסביבות שער הגיא," בתוך ש' דר ואחרים (עורכים), ארץ בנימין לקט מאמרים ומקורות, תל אביב, תשל"ב: 272- 274.

תחנות אבני מיל  על כביש ירושלים – אמאוס - לוד

מרחק במילים מירושלים

מספר IMC

הפנייה ביבליוגראפית

9

78 - 79

פישר איזק ורול 1996: 293

12

80

פישר איזק ורול 1996: 293

13

307

פישר איזק ורול 1996: 293

פישר 2012

14

81- 82,

298 - 306

פישר איזק ורול 1996: 293

15

533 -535

פישר איזק ורול 1996 291 - 292

את מרבית אבני המיל ה-14 ניתן לראות באתרם באזור נחל יתלה

ירושלים – לוד דרך מעלה בית חורון

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית ." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Fischer M., Isaac B. and Roll I., Roman Roads in Judea II – The Jaffa Jerusalem Roads, BAR International Series 628, Oxford 1996.

תחנות אבני מיל על כביש ירושלים בית חורון

מרחק במילים מירושלים

מספר IMC

הפנייה ביבליוגראפית

8

273, 527

פישר איזק ורול 1996: 290

14

524

פישר איזק ורול 1996: 290

15

520 - 522

פישר איזק ורול 1996: 290

16

518 - 519

פישר איזק ורול 1996: 289

18

517

פישר איזק ורול 1996: 289

19

606- 607

פישר איזק ורול 1996: 289

אבני מיל שנמצאו לא באתרם בחפירות בירושלים

בן דוד ח. תשע"ד. "כל הדרכים מובילות לירושלים: מערכת הדרכים לירושלים בתקופה הרומית והביזאנטית ." חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה קובץ מחקרים כרך ז: 207 – 218.

Reich R. and Billig Y., "Another Flavian Inscription near the Temple Mount of Jerusalem," ‘Atiqot 44 2003: 243–247.